Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν έπειτα από την έγκριση και επαλήθευση των κριτών και της αγωνόδικου επιτροπής.